Załóż konto

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi RzutMieszkania.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższy Regulamin, określa zasady świadczenia usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego RzutMieszkania.pl oraz zasady korzystania z tych usług i ochrony danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Serwis internetowy RzutMieszkania.pl, dostępny pod adresem internetowym www.rzutmieszkania.pl, prowadzony jest przez firmę InfoImagine z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca – Infoimagine z siedzibą w Warszawie, NIP 8881454891, REGON 140752384

2. Użytkownik – każdy podmiot lub osoba fizyczna, które w jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.

3. Serwis – autorskie oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS (Software as a Service płatnie lub nieodpłatnie przez Usługodawcę pod adresem internetowym app.rzutmieszkania.pl.

4. Licencja - uprawnienie udzielane przez Usługodawcę Użytkownikowi uprawniające do korzystania z wytworów Usługi uzyskanych za pomocą jej funkcjonalności na warunkach określonych niniejszą Umową.

5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Serwisu. Funkcjonalności serwisu pozwalają na Użytkownikowi na przygotowanie i eksport rzutów nieruchomości w formie wizualizacji graficznej.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik darmowego planu Free jest uprawniony do wykorzystania z wygenerowanych rzutów nieruchomości wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie rzutów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności polegającej na komercyjnym wykorzystaniu rzutów w szczególności publikacji ich w serwisach ogłoszeniowych.

2. Z chwilą wykupienia planu Pro (lub Pro Lifetime), Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na bezterminowe komercyjne wykorzystanie ze wszystkich wykonanych rzutów na dowolnych polach eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych.

§ 4 Prawa autorskie

1. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Usługodawca oświadcza, iż jest twórcą Serwisu i z tego tytułu przysługują mu do niego prawa autorskie wynikające z ustawy Prawo Autorskie.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością.

2. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta poprzez zastosowanie Serwisu w prowadzonej przez niego działalności. 

3. Usługodawca zastrzega, że System jest udostępniany Użytkownikowi „as it is”, czyli takim, jaki jest. Proces rozwoju i aktualizacji Systemu uzależniony jest od polityki stosowanej przez Usługodawcę.

4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą.

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Aktualizacja: 27 czerwca 2024 r.

Kontakt

Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje oczekiwania oraz udzielimy wszelkich niezbędnych informacji o naszych usługach.


Lipowa 42D/lok. 40
05-803 Pruszków

(+48) 799 780 725

kontakt@rzutmieszkania.pl

Infoimagine

Aplikacje, portale i usługi dla rynku nieruchomości.


Copyright Infoimagine © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone